Theo Chúa Giêsu: để được cứu thoát thì phải chiến đấu. Kiểu nói Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà Chúa...
Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần XXX Thường Niên, năm C
đến cầu nguyện mà tự cho mình đầy dẫy nhân đức, nên chẳng còn chỗ cho Chúa đổ ân huệ vào...
Nhà truyền giáo trước hết là những người gặp gỡ Thiên Chúa, họ nói với Thiên Chúa rồi mới đến việc nói...
SUY NIỆM
TIN TỨC MỚI
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
VĂN kIỆN
Địa chỉ, Đt các CỘNG ĐOÀN