Ban Phụng Vụ và Thánh Nhạc Hội dòng Xitô Thánh Gia.
Hôm nay, tại cộng đoàn Phước Hải, chúng ta khai mạc bách chu niên ngày Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận lập...
Phải tha thứ: vì chúng ta là người bất toàn; vì chúng ta cần được tha thứ; vì để trở nên giống hình ảnh...
Ngày lễ Đức Mẹ sầu bi, chiêm ngắm hình ảnh MẸ ĐỨNG dưới chân thập giá, người viết có những suy niệm về...
TIN TỨC MỚI
Thơ Ca
VĂN kIỆN
Địa chỉ, Đt các CỘNG ĐOÀN