Ban Biên Tập

 Liên kết đăng bài

Số điện thoại hỗ trợ:

Viện phụ Giuse Khang: 01285034459

 Hiền Lâm:  0907152153

 

Hộp thư chung: 

bbthoidongxitothanhgia@gmail.com

 

Hộp thư góp ý:

giusekhangtientp@gmail.com

hienlam1310@yahoo.com

 

Ban Biên tập

Cha M. Bosco Hùng: hungxitops@gmail.com

Cha M. Giuse Ba: frbaxitophuocvinh@gmail.com

Chị Thiên Giang: thiengiangxitovp@gmail.com

Cha Hoàng Luật: hoangluatoc@yahoo.com

Cha Matthia Bôn: matthiaboncs@gmail.com

Thầy Marchandu Thăng CSNQ: fmduthangcs@gmail.com

Thầy Huân Ap : danghuan102@gmail.com

Chị Mai Liên PT: mailienpazzi@gmail.com

Chị PhaoloTg PH: phaolothanhgiaphuochai@gmail.com

Chị Vạn PT: bichtamvan@gmail.com

Thiên Trang PT: thientrangpths@gmail.com

Thầy Louis AP: louisduythinh@gmail.com

Thầy Thạch TP: vuduythach92@gmail.com

Chị Thiên Bình VP: benadotbxt@gmail.com

Chị Thadeo Tám: tadeotamoc@gmail.com

Chị Laurentio Vạn VP: mlaurentio107@gmail.com