Các bài viết

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CHA TỔ PHỤ

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CHA TỔ PHỤ

Cách đây 97 năm, vào ngày đại lễ kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Cha Tổ Phụ đã dâng thánh lễ đầu tiên trên núi Phước Sơn – Quảng Trị để khai sinh một dòng chuyên về chiêm niệm dành cho người việt nam. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân Cha Tổ Phụ, Tổng Hội năm 2014 và Hội Đồng Quản Trị đã quyết định dành 3 năm để chuẩn bị mừng bách chu niên lập dòng. Đây là thời gian đặc biệt dành cho anh chị em trong Hội Dòng, là con cái của Cha Tổ Phụ, trở về với đoàn sủng đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban cho Người Cha đáng kính của mình. Mỗi năm, một chủ đề sẽ được đề ra để giúp các đan sĩ Xitô Thánh Gia học hỏi và sống triệt để hơn ơn gọi đan tu chiêm niệm.

- Năm thứ nhất: Noi gương Cha Tổ Phụ, đan sĩ Xitô Thánh Gia “SAY MÊ THIÊN CHÚA”

- Năm thứ hai: Cùng Cha Tổ Phụ, đan sĩ Xitô Thánh Gia “SỐNG HUYỀN NHIỆM HIỆP THÔNG”

- Năm thứ ba: Từ cội nguồn Phước Sơn – Quảng Trị đến sự phát triển của Hội Dòng ngày nay và hướng đến tương lai.

Trong đường hướng đó, Viện Phụ Hội Trưởng Gioan Thánh Giá đã chủ sự nghi thức tưởng niệm Cha Tổ Phụ và khai mạc năm thứ nhất tại cộng đoàn Phước Sơn. Sau khi tham dự đại lễ Đức Maria Lên Trời, Cộng Đoàn đã quy tụ bên mộ của Cha Tổ Phụ và cử hành nghi thức cách trang nghiêm và sốt sắn. Lời của Cha Tổ Phụ trối lại vẫn còn đó: “Chúng ta nên nhớ điều này, mọi sự thế gian thảy đều vô lối, vô ích, chóng qua cả, trừ sự kính mên Chúa và làm tôi Người đáng cho chúng ta chăm lo mà thôi. Vậy, cám ơn Chúa đã kêu gọi chúng ta vào Dòng, để lo một việc cao trọng ấy…” giúp con cái Ngài bước vào năm đầu tiên là noi gương Ngài sống “SAY MÊ THIÊN CHÚA”.

Video