CÁC BAN HỘI DÒNG

Khai mạc Năm Thứ Nhất trong 3 năm Mừng ngày Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận lập dòng.

Đây là bản văn Ban Phụng Vụ và Thánh Nhạc Hội dòng thực hiện (xin mở file PDF)