Các Giờ Kinh PV

Các Giờ Kinh Phụng Vụ (Giáo Hội)

Đây là bản CGKPV chung của Giáo Hội được cập nhật theo ngày (Đọc online)

CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ - PHẦN THƯỜNG NIÊN (Pdf)

Đây là bản CGKPV Phần Thường Niên đầy đủ, được tải lên bằng File PDF.