Sắc lệnh

Công đồng Vaticano II: Sắc Lệnh Về Hoạt Ðộng Truyền Giáo Của Giáo Hội - "Ad Gentes"

Sắc Lệnh này khảo luận các vấn đề lý thuyết cũng như thực hành về hoạt động truyền giáo trong thời đại ngày nay. Ðồng thời, Sắc Lệnh cũng có tính cách rất thần học, nghĩa là các chủ đề chính cũng như các vấn đề truyền giáo luôn luôn được đặt trong tương quan với nguồn mạc khải....

Công đồng Vaticano II: Sắc lệnh TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN

Muốn tìm một định nghĩa đứng đắn cho tông đồ giáo dân thì tự nó không thể cung cấp đủ nhưng người ta còn phải đi tìm những minh chứng và cảm hứng bên ngoài và phải đặt nền tảng ở Giáo Hội cũng như nương tựa vào nhân chủng học (x. René Rémond,Introduction du Décret, Ed. du Centurion).

Công đồng Vaticano II: "Sắc Lệnh về Các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương (Orientalium Ecclesiarum)"

Bản PDF. Bản dịch Việt Ngữ của Giáo Hoàng Học Viện Piô X