Sắc lệnh

Công đồng Vaticano II: Sắc lệnh TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN

Muốn tìm một định nghĩa đứng đắn cho tông đồ giáo dân thì tự nó không thể cung cấp đủ nhưng người ta còn phải đi tìm những minh chứng và cảm hứng bên ngoài và phải đặt nền tảng ở Giáo Hội cũng như nương tựa vào nhân chủng học (x. René Rémond,Introduction du Décret, Ed. du Centurion).