Sắc lệnh

Công đồng Vaticano II: Sắc Lệnh Về Hoạt Ðộng Truyền Giáo Của Giáo Hội - "Ad Gentes"

Sắc Lệnh này khảo luận các vấn đề lý thuyết cũng như thực hành về hoạt động truyền giáo trong thời đại ngày nay. Ðồng thời, Sắc Lệnh cũng có tính cách rất thần học, nghĩa là các chủ đề chính cũng như các vấn đề truyền giáo luôn luôn được đặt trong tương quan với nguồn mạc khải....