CD Thánh Ca

CD ALBUM 4 VỀ ĐỨC MẸ, Lm. Hoàng Luật, O.Cist

CD ALBUM 4: CÙNG MẸ DÂNG MÌNH(Về Đức Mẹ) . HOÀNG LUẬT, O.CIST

1. Cùng Mẹ Dâng mình_MP3

 

02.Năm Thánh về bên Mẹ Tàpao_MP3

 

03. Mừng 60 Năm Đức Mẹ Tàpao_MP3 

 

04. Dâng Mẹ Tàpao_MP3

 

 

05. Hành Hương về Mẹ Tàpao_MP3