CD Thánh Ca

CD 3 : KHÚC HÁT MỘT LOÀI HOA (Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Lm. Ân Đức, thuộc Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 2 : CÓ MỘT ĐIỀU (Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Lm. Ân Đức, thuộc Đan viện Xitô Thiên Phước

CD 1 : DẦU CON LÀ AI (Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Linh Mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 5 : LỜI CA MUÔN THUỞ (Lm. Mai Thiện, O. Cist)

12 Ca khúc của Lm. Mai Thiện, Đan viện Thánh Mẫu Phước sơn

CD 4: EMMANUEL(Lm. Mai Thiện, O.Cist)

12 Ca khúc về Giáng sinh, Lm. Mai Thiện, Đan viện Thánh Mẫu Phước sơn

CD 3 : UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN (Lm. Mai Thiện, O.Cist)

6 Ca khúc về nguồn của Lm. Mai Thiện, Đan viện Thánh Mẩu Phước Sơn

CD 2: ƠN GỌI TÌNH YÊU(Lm. Mai Thiện, O.Cist)

9 Ca khúc của Lm. Mai Thiện, Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn

CD1 NHƯ CỎ CÂY(Lm. Mai Thiện, O.Cist)

10 Ca khúc của Linh Mục Mai Thiện, Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn