CHA TỔ PHỤ

KỂ CHUYỆN NGƯỜI CHA KHIÊM NHƯỜNG - Tiếp theo

Nói về nhân đức khiêm nhường của Cha Tổ Phụ hẳn là còn rất nhiều; kể sao cho xiết, viết sao cho cùng. Thiết tưởng những gì trình bày ở trên, tuy chưa được đầy đủ và sâu sắc nhưng cũng phần nào họa lại chân dung Cha Tổ Phụ: người Cha khiêm nhường.

KỂ CHUYỆN NGƯỜI CHA KHIÊM NHƯỜNG - Maria Gioan Lasan (CSĐD)

Nói về nhân đức khiêm nhường của Cha Tổ Phụ hẳn là còn rất nhiều; kể sao cho xiết, viết sao cho cùng. Thiết tưởng những gì trình bày ở trên, tuy chưa được đầy đủ và sâu sắc nhưng cũng phần nào họa lại chân dung Cha Tổ Phụ: người Cha khiêm nhường.

CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN: NHÀ LÃNH ĐẠO CẨN TRỌNG - M. Giuse Nguyễn Danh + Mai Thi

Cha Biển Đức Thuận là một người cẩn trọng. Trong cương vị là một người lãnh đạo, ngài đã thể hiện rõ nét đức tính quan trọng này, điều đó cho thấy ngài là người lãnh đạo tài ba.

CHÙM HOA NHỎ (M. Tân Trang_VP)

Chùm hoa nhỏ trong rừng hoa ân sủng. Phúc âm thầm chắt lắng giọt ơn thiêng.