Đan viện THIÊN PHƯỚC: 0254.3832165

Image: LỄ CHÚC PHONG ĐỨC TÂN VIỆN PHỤ GIUSE- KHANG, ĐAN VIỆN THIÊN PHƯỚC

Đan Viện chúng con xin hết lòng tri ân Đức Giám mục Giáo phận, quý Viện Phụ và Viện Trưởng, cùng quý anh chị em trong đại gia đình Xito Thánh Gia. Xin tiếp tục cầu nguyện cho Tân Viện Phụ chúng con.

 

 

 

 

 

Đúng 9h00 ngày 09. 04. 2015, Đức Giám mục Thomas Nguyễn Văn Trâm chủ sự thánh lễ chúc phong cho Tân Viện Phụ Giuse Khang. Cùng đồng tế với Đức Giám mục có 5 Viện Phụ, quý Viện Trưởng, 30 linh mục đồng tế và một số anh chị em trong Hội Dòng Xitô Thánh Gia.

CÂU KHẨU HIỆU CỦA TÂN VIỆN PHỤ GIUSE- KHANG: “NÀY CON XIN VÂNG” (Lc 1, 38)

Trong bài giảng Đức Giám mục nhắn nhủ  Đức Tân Viện Phụ ba điểm chính:

+ Là Cha: yêu thương anh em.

+ Là thầy: hướng dẫn anh em.

+ Là bạn: an ủi anh em.

Sau thánh lễ Đức Giám Mục, quý Viện Phụ và Viện Trưởng, cùng anh em trong Hội Dòng đã cùng chia sẻ với Đan Viện tại nhà cơm để chung vui và tạ ơn với Đan viện Thiên Phước có Tân Viện Phụ.

Chúng con xin hết lòng tri ân và cảm tạ Đức Giám mục Giáo Phận Bà Rịa, quý Viện Phụ, Viện Trưởng và quý anh chị em trong Hội Dòng đã hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho Tân Viện Phụ chúng con.

Đan Viện chúng con xin hết lòng tri ân Đức Giám mục Giáo phận, quý Viện Phụ và Viện Trưởng, cùng quý anh chị em trong đại gia đình Xito Thánh Gia. Xin tiếp tục cầu nguyện cho Tân Viện Phụ chúng con.