Đan viện An Phước: 0251.3511560

CD 5 : NGỢI CA TÌNH CHÚA(Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Linh mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 4: NGỢI CA TÌNH CHÚA
(Lm. Ân Đức, O.Cist)

1. Thiên Chúa giàu lòng thương xót

2. Lời nguyện dẫn vào

3.Cao ngất trời xanh

4. Xin dạy cho con biết

5. Tâm ca hy vọng

6. Cho con nhận ra Chúa

7. Đã biết mấy lần

8. Phúc nào hơn
 

9. Xin dẫn đưa con về

10. Chúa phải lớn lên

11. Lời nguyện hiến tế

12. Ngợi ca tình Chúa