Đan viện An Phước: 0251.3511560

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC CÓ THÊM TÂN PHÓ TẾ - THẦY M. LEONARDO NGUYỄN THẾ MẠNH

Sáng ngày 27/4/2018, tại đan viện Heiligenkreuz, nước Áo, thầy M. Leonardo Nguyễn Thế Mạnh, thuộc đan viện Xitô Thánh Mẫu An Phước, đã được lãnh chức Phó tế.

Sáng ngày 27/4/2018, tại đan viện Heiligenkreuz, nước Áo, thầy M. Leonardo Nguyễn Thế Mạnh, thuộc đan viện Xitô Thánh Mẫu An Phước, đã được lãnh chức Phó tế.

Cộng đoàn Đan viện xin chúc mừng thầy !

Xin mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện cho thầy !

Đan viện An Phước

Nguồn ảnh: Stift Heiligenkreuz