Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

CD Album 3 : CHUNG LỜI NGỢI CA_Lm. Hoàng Luật, O.Cist

Đời thánh hiến-Tạ ơn

CD 3: CHUNG LỜI NGỢI CA_Lm.Hoàng Luật
(7 Ca Khúc Về Đời Sống Thánh Hiến)

01. Chung lời tạ ơn (Sơn Túi Đỏ)Mp3. 

02. Kỳ công Thiên Chúa (Kim Thu phong) Mp3

03. Hồng ân thánh hiến (Mai Thiên Vân) Mp3

04. Mừng 25 Năm hồng ân (Kim Thu Phong)Mp3

05. Bài ca bác ái (Thiên Định) Mp3

06. Mừng 40 Năm Hồng Ân (Xuân Trường)Mp3

07. Thầy Dòng Xitô (Sơn Túi Đỏ)Mp3