Đan viện Châu Thủy: 0252.3870756

Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi C(Lm. Hoàng Luật)

“Sự hiện hữu của Thiên Chúa thực sự là một vấn đề cho con người. Vì Ngài là Đấng vô hạn, con người thì hữu hạn. Ngôn ngữ phàn nhân không diễn tả Ngài một cách hoàn hảo được. Khi bàn về Ngài, con người chỉ có thể bập bẽ đưa ra những cái nhìn rời rạc phiếm diện thôi.”