Đan viện Châu Thủy: 0252.3870756

Bài hát: CHUNG LỜI TẠ ƠN(Lm. Hoàng Luật, O.Cist)

 

Bài hát: CHUNG LỜI TẠ ƠN

Tạ ơn Thiên Chúa trăm năm hồng phúc. 
Biết bao kỳ công, ân huệ Ngài làm. 
Cám ơn cha Tổ phụ thánh đức,
Đã khai sinh chúng con trong ơn gọi Xitô Thánh Gia.