Đan viện CHÂU THUỶ: 0252.3870756

ĐAN VIỆN CHÂU THỦY THÔNG BÁO

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU THỦY 

THÔNG BÁO

 Anh Lasan Nguyễn Công Điệp trước đây là tu sĩ của Đan Viện Châu Thủy, nhưng anh đã xuất dòng cách đây hai năm. Vậy Đan Viện chúng con kính báo Quý Cha, Quý Tu sĩ và Quý Ông Bà, Anh Chị Em biết để tránh những việc đáng tiếc xẩy ra.

 

                                                                                         hình anh Lasan Nguyễn Công Điệp

 

Kính báo :
Văn phòng Đan Viện