Đan viện PHƯỚC LÝ: 0934474399

CÁO PHÓ: ĐAN SĨ M. THOMAS HỒ HOÀNG LONG

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý báo tin (02.09.2022)

(LIVE) THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC, 09h00, NGÀY 19 THÁNG 08 NĂM 2022

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý - Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Ngày 19 Tháng 08 Năm 2022.

Cáo Phó: Đan sĩ Linh mục M. Philipphe Neri Nguyễn Chính Thống

Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

CÁO PHÓ: ĐAN SĨ M. LOUIS GONZAGA HỒ HỮU HỒNG

Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý báo tin