Đan viện Phước Vĩnh: 0294.3827155

Tin vui

Tin vui ở cả hai phần :
Cha thời rộng lượng, con thời ăn năn,
Hai bên giáp lại một lần
Biến thành Hạnh Phúc, phân cân chia đều,
Có nghĩa rằng : Thế là Yêu,
Là trao trọn cả, rất nhiều cho nhau...
(Điệp Lan Đình)