GIỚI THIỆU

CÙNG CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN ĐAN SĨ XITÔ THÁNH GIA SỐNG HUYỀN NHIỆM HIỆP THÔNG (Tĩnh huấn Tập sinh của Hội dòng tại Đan viện Phước Vĩnh)

Chúng ta cùng nhau học hỏi để sống huyền nhiệm hiệp thông như Cha Tổ phụ chúng ta đã sống và cố gắng sống như ngài.

GẶP GỠ HUYNH ĐỆ BIỂN ĐỨC - XITÔ, năm 2017: Bài tham luận của khối Biển Đức

Thuyết trình viên: Đan sĩ Linh mục M. Bảo Tịnh Trần Công Bảo

GẶP GỠ HUYNH ĐỆ BIỂN ĐỨC - XITÔ, năm 2017: Bài tham luận của khối Xitô

Thuyết trình viên: Đan sĩ M. Louis Montfort Nguyễn Xuân Pháp

Tin mới: CUỘC GẶP GỠ HUYNH ĐỆ BIỂN ĐỨC – XITÔ lần thứ 20

Chủ đề: “ĐAN SĨ SỐNG LINH ĐẠO BIỂN ĐỨC – XITÔ TRONG HOÀN CẢNH HÔM NAY”.

TĨNH HUẤN DÀNH CHO BAN HUẤN LUYỆN HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA - Mai Thi

Mục đích của cuộc tĩnh huấn là dịp gặp gỡ, chia sẻ, cùng nhau cầu nguyện để định hướng cho việc huấn luyện của Hội Dòng. Cuộc tĩnh huấn của những vị phụ trách huấn luyện cũng là một khởi đầu mới cho việc huấn luyện chung của Hội Dòng dưới sự soi sáng, chúc lành của Chúa.

Tin hội dòng Xi-tô Thánh Gia: THƯ VIỆN PHỤ HỘI TRƯỞNG VỀ CÁC CUỘC TĨNH HUẤN NĂM 2016

Ban Huấn Luyện sẽ họp vào ngày 20-11-2015 tại Phước Sơn.