GIỚI THIỆU

TRANG WEB CỦA HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 3 - Mai Thi

Các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng lưới Internet đã mang lại nhiều lợi ích, là cơ may cho các Đan sĩ học hỏi nguồn kiến thức vô tận, đặc biệt học hỏi về khoa học thánh, nó cũng giúp những người dấn thân theo nếp sống đan tu không những nhìn lại chính mình nhưng mở ra với tha nhân và hướng tới sứ vụ truyền giáo.

CÙNG CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN ĐAN SĨ XITÔ THÁNH GIA SỐNG HUYỀN NHIỆM HIỆP THÔNG (Tĩnh huấn Tập sinh của Hội dòng tại Đan viện Phước Vĩnh)

Chúng ta cùng nhau học hỏi để sống huyền nhiệm hiệp thông như Cha Tổ phụ chúng ta đã sống và cố gắng sống như ngài.

GẶP GỠ HUYNH ĐỆ BIỂN ĐỨC - XITÔ, năm 2017: Bài tham luận của khối Biển Đức

Thuyết trình viên: Đan sĩ Linh mục M. Bảo Tịnh Trần Công Bảo

GẶP GỠ HUYNH ĐỆ BIỂN ĐỨC - XITÔ, năm 2017: Bài tham luận của khối Xitô

Thuyết trình viên: Đan sĩ M. Louis Montfort Nguyễn Xuân Pháp