GIỚI THIỆU

Tin mới: CUỘC GẶP GỠ HUYNH ĐỆ BIỂN ĐỨC – XITÔ lần thứ 20

Chủ đề: “ĐAN SĨ SỐNG LINH ĐẠO BIỂN ĐỨC – XITÔ TRONG HOÀN CẢNH HÔM NAY”.

TĨNH HUẤN DÀNH CHO BAN HUẤN LUYỆN HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA - Mai Thi

Mục đích của cuộc tĩnh huấn là dịp gặp gỡ, chia sẻ, cùng nhau cầu nguyện để định hướng cho việc huấn luyện của Hội Dòng. Cuộc tĩnh huấn của những vị phụ trách huấn luyện cũng là một khởi đầu mới cho việc huấn luyện chung của Hội Dòng dưới sự soi sáng, chúc lành của Chúa.

Tin hội dòng Xi-tô Thánh Gia: THƯ VIỆN PHỤ HỘI TRƯỞNG VỀ CÁC CUỘC TĨNH HUẤN NĂM 2016

Ban Huấn Luyện sẽ họp vào ngày 20-11-2015 tại Phước Sơn.

CUỘC GẶP GỠ HUYNH ĐỆ BIỂN ĐỨC – XITÔ NĂM 2015

Bản đúc kết CUỘC GẶP GỠ HUYNH ĐỆ BIỂN ĐỨC – XITÔ NĂM 2015 tại ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN AN 28/07 – 29/07/2015

Hội dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam

Đời sống cầu nguyện là phương thế thiết yếu cho đời sống chiêm niệm. Bởi thế, cuộc đời đan sĩ phải thấm nhuần tinh thần cầu nguyện[54]. Việc cầu nguyện được linh động bởi đức ái. Cầu nguyện như cứu cánh của tất cả những phương thế đặc thù đan tu Xitô.