Hiến chế

Công đồng Vaticano II: "HIẾN CHẾ TÍN LÝ MẶC KHẢI"

Hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa (Dei Verbum)