Học Viện Triết Học

HỌC VIỆN TRIẾT HỌC KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2017-2018

Sáng ngày 04-11-2017, vào lúc 9h00, thánh lễ khai giảng Niên Khóa 2017-2018 dành cho các sinh viên Triết thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia, cũng các sinh viên từ các Dòng Biển Đức Thiên Phước, Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo, Tu Đoàn Nhà Chúa đã được cử hành tại Học Viện Triết Học thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia.

Luận văn Triết Học: "ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT LÝ TRONG CUỘC ĐỜI"

Sinh viên thực hiện: M.F.Salesio Phạm Kim Ngân (Phước Lý), niên khóa 2010-2012

Luận văn Triết Học: "TRI THỨC ĐÍCH THỰC GẮN LIỀN VỚI ĐỨC HẠNH LƯỢC QUA QUAN ĐIỂM VÀ GƯƠNG SỐNG CỦA SOCRATES"

Sinh viên thực hiện: An-tôn Nguyễn Khánh Nhựt (Cđ. Scalabrini), niên khóa 2010-2012

TỔNG PHỤ MAURO THĂM ANH EM TRIẾT HỌC BÌNH TRIỆU - Martin Phước Lý

Nhấn mạnh vai trò của việc huấn luyện tri thức trên con đường tìm Chúa, Viện phụ nhắn nhủ anh em nổ lực học hỏi theo tinh thần của Tu luật