HỌC VIỆN

ĐỨC MARIA ĐẤNG ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC NHÂN LOẠI

Luận văn Thần Học: M. Gabriel Adolorata Trương Văn Hiến O. Cist

CỘNG ĐOÀN TÍN HỮU TIÊN KHỞI LÀ HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG CHO ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN ĐAN TU

Luận văn Thần Học: Fm. Giuse Marchandu Phạm Văn Thăng O. Cist

CON NGƯỜI DƯỚI CÁI NHÌN CỦA CÁC TRIẾT GIA HIỆN SINH

Luận văn Triết Học của: M. Roncalli Hoàng Văn Tuyên

HỌC VIỆN TRIẾT HỌC KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2017-2018

Sáng ngày 04-11-2017, vào lúc 9h00, thánh lễ khai giảng Niên Khóa 2017-2018 dành cho các sinh viên Triết thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia, cũng các sinh viên từ các Dòng Biển Đức Thiên Phước, Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo, Tu Đoàn Nhà Chúa đã được cử hành tại Học Viện Triết Học thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia.