Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ HỘI DÒNG XI-TÔ THÁNH GIA, NĂM B 2018 - 2019

Tùy nghi chọn bản PDF hay Word để tải xuống

Lịch Toàn Dòng Xitô, năm B 2017-2018 (bản La ngữ)

Chọn file thích hợp để tải:

Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia 2017-2018

Phụng Vụ năm B: ĐỊNH DẬU - MẬU TUẤT

Thông báo: CẬP NHẬT LỊCH PHỤNG VỤ

Ban Phụng Vụ và Thánh Nhạc Hội dòng Xitô Thánh Gia.

Thông báo: ĐÍNH CHÍNH LỊCH HỘI DÒNG (Ban PV)

Ban Phụng Vụ xin thông báo một số đính chính Lịch Hội Dòng 2016-2017 sau đây:

Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia (2016 - 2017)

Do ban Phụng vụ & Thánh nhạc Hội dòng thực hiện.

LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA và những ngày lễ Công giáo ở Việt Nam - NĂM 2017

Đây là lịch chung của Giáo Hội, còn Lịch Hội dòng Xi-tô Thánh Gia sẽ tải lên sau khi hoàn thành...