Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA 2019-2020

Phụng vụ năm A: Kỷ Hợi - Canh Tý

Click vào hai bản dưới đây để xem hoặc tải xuống:

Bản Word

Bản FDF