Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA 2020-2021

Phụng vụ năm B: Canh Tý - Tân Sửu

Click vào hai bản dưới đây để xem hoặc tải xuống:

Bản Word

Bản FDF