SUY NIỆM

CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm Tin Mừng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu tuần XXI Thường Niên

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – năm B: "CON NGƯỜI LÊN NƠI ĐÃ Ở TRƯỚC KIA THÌ SAO?" (Hiền Lâm - Phước Lý)

Con Thiên Chúa đã trở LÊN NƠI NGƯỜI ĐÃ Ở TRƯỚC KIA, với thân xác nhân loại đã được Thần Khí biến đổi. Con Thiên Chúa đã lên trời với chất người của chúng ta. Đức Kitô là con người nhân loại đầu tiên đạt tới cõi Thiên Chúa. Khi Con Thiên Chúa đi vào vinh quang của Chúa Cha, Người mang trên đôi vai toàn thể thụ tạo mà Người đã đổi mới và thánh hiến.

Bài giảng Chúa Nhật XXI Thường Niên: "CHỌN LỜI THẦN KHÍ VÀ SỰ SỐNG HAY VẬT CHẤT" (Giuse Ba, Đan viện Phước Vĩnh)

Chỉ ai chọn Lời thần khí và sự sống thì mới có thể thân thưa cùng Chúa như Simon Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy con đi với ai? Vì Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời.”

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – B ( Lht, Fatima)

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

BÀI GIẢNG LỄ THÁNH BENADO (Bảo Tịnh, Viện Phụ Phước Lý)

Ngoài cuộc sống phải trở nên hữu ích cho tha nhân, những người môn đệcủa Chúa Giêsu còn phải thận trọng trong cách sống, ý tứ giữ gìn lời nói việc làm của mình như thể đang sống trước mặt toàn dân thiên hạ và đang trình diễn đời sống của mình trên sân khấu trần gian.

CHỨNG TÁ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ (Đs. Montfort Pháp, đan viện Châu Thủy)

Tất cả những gì thánh Bênađô làm đều gói ghém trong hai chữ “tình yêu”: Yêu Chúa, yêu Giáo hội, yêu tha nhân và yêu mến đời sống đan tu.

ANH EM LÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN (Lm.Benado, Đan viện Thiên Phước)

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên ánh sáng trần gian, không phải là ánh sáng vật chất nhưng là ánh sáng phát xuất từ Thiên Chúa.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM B (Hiền Lâm - Đan viện Phước Lý)

Kitô hữu có nghĩa là người thuộc về Chúa Ki-tô, nên cuộc sống Kitô hữu đương nhiên phải là cuộc sống trong Chúa Ki-tô và sống bằng sức sống của Người bằng việc rước Mình Máu Thánh Người.