SUY NIỆM

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH : Ga 15,1-8

Tương quan giữa thân nho và cành nho là một mối tương liên mang tính sự sống, một sự sống duy nhất. Qua đó giúp chúng ta trở thành những cành nho tươi tốt luôn gắn chặt đời mình với thân nho là chính Đức Giê su, có như vậy chúng ta mới sinh nhiều hoa trái cho Thiên Chúa Cha, chủ vườn nho.

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Qua hình ảnh cây nho và cành nho, Đức Giêsu muốn dạy các kitô hữu ngày hôm nay về một giáo lý căn bản đó là sự hiệp nhất, tình huynh đệ giữa mọi thành viên trong cộng đoàn.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN V PHỤC SINH, 2018 (Hiền Lâm)

“Ở lại” và “sinh hoa trái” như là hai điều kiện của đời sống đạo mà Ki-tô hữu phải có. Nói theo cách nói của các môn học tự nhiên, đây là hai điều kiện cần và đủ. Ở lại hiệp nhất trong Chúa là điều kiện cần, nhưng còn phải có điều kiện đủ là phải sinh hoa trái cho Chúa.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, B: "CHÚA CHIÊN LÀNH" (M. Bosco Nguyễn Xuân Minh)

... cái biết của tình yêu, biết để cảm thông, để yêu thương và tha thứ, biết để đồng hành, để hướng dẫn. Đó chính là cái biết của Đức Giêsu, vị Mục Tử nhân lành.

CẢ ANH EM CŨNG MUỐN BỎ ĐI HAY SAO? (Bài suy niệm Thứ 7 tuần III PS) - Mai Thi

Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?. Câu hỏi quan trọng mà Chúa Giêsu ngày nào hỏi Nhóm Mười Hai thì nay Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục dành cho chúng ta. Có lẽ chúng ta đã thuộc lòng câu trả lời của Simon Phêrô hay cũng bắt chước Phêrô mạnh miệng trả lời: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời (Ga 6, 68).

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN IV PHỤC SINH, 2018 (Hiền Lâm)

Biết từng con chiên không phải là chỉ lưu tâm đến những con béo mập đem lại lợi ích cho mình, mà là thấu hiểu tình trạng của từng con chiên để chăm sóc kịp thời, lo đi tìm kiếm chiên lạc khi thấy thiếu vắng trong đàn mà đưa nó về.