Nghi thức

Sách "NGHI THỨC TUẦN THÁNH" (Ban PV&TN)

Đã in thành sách phát cho các cộng đoàn từ năm trước, nay cộng đoàn nào có nhu cầu, cứ vào tải xuống để in thêm. Có sẵn file PDF và file word.

Bản văn KHAI MẠC NĂM THỨ HAI KỶ NIÊM CHA TỔ PHỤ HENRI DENIS BENOIT LẬP DÒNG.

Cùng cha Tổ Phụ, Đan sĩ Xi-tô Thánh Gia sống Huyền Nhiệm Hiệp Thông.

Trọn bộ SÁCH NGHI THỨC THÁNH HIẾN ĐAN TU (bản PDF)

Bao gồm tất cả các NGHI THỨC THÁNH HIẾN ĐAN TU - NGÀY KỶ NIỆM - GIỜ VƯỢT QUA - CÁC NGHI THỨC PHÉP LÀNH... Có thể tải về sử dụng.

PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH (Biên tập đầy đủ: Hiền Lâm).

Bản PDF đầy đủ, dùng cho Hội Dòng. Có thể tải xuống và in ra sử dụng ngay.

Tháng cầu hồn: VIẾNG NGHĨA TRANG

(x. SÁCH NGHI THỨC HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA, tr. 200-211)