Nghi thức

Sách "NGHI THỨC TUẦN THÁNH" (Ban PV&TN)

Đã in thành sách phát cho các cộng đoàn từ năm trước, nay cộng đoàn nào có nhu cầu, cứ vào tải xuống để in thêm. Có sẵn file PDF và file word.

 

NGHI THỨC TUẦN THÁNH

Click vào để tải xuống:

file Word

file PDF