Nữ Đ.viện Phước Thiên: 0254.3876513

CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN MỪNG KHAI SINH VÀ BỔN MẠNG 01-11-2017

Mừng Bổn Mạng và Khai Sinh Cộng Đoàn Phước Thiên

LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH MỪNG BÁCH CHU NIÊN CHA TỔ PHỤ LẬP DÒNG - CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN Ngày 25/8/2017

Nghi thức mở cửa Năm Thánh có nghĩa là khai mở kho tàng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người.

LỚP TRIẾT DÒNG NỮ

NGÀY 14/10/2016 VIỆN PHỤ HỘI TRƯỞNG M.GIOAN THÁNH GIÁ DÂNG THANH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA VÀ KẾT THÚC NĂM HỌC THỨ I