Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

HỌC VIỆN TRIẾT HỌC DÒNG NỮ KHAI MẠC THÁNG HỌC CUỐI KHÓA I NĂM 2016-2017

cộng đoàn Phước Thiên

Ngày 07-11-2017, Học Viện Triết Học Dòng Nữ Xitô khai mạc tháng học cuối cùng của năm học thứ II tại Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thiên.

Xin xem một số hình ảnh tại đây