Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY NHÀ NGUYỆN CẦU NỮ ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC THIÊN 05-01-2012

Ví như Chúa chẳng xây nhà, Thợ nề vất vả cũng là uổng công (Tv 126,1)

HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU 01-11-2011

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em (Ga 15,16)

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG TÂN ĐAN VIỆN XITÔ TM PHƯỚC THIÊN VÀ MỪNG TÂN VIỆN TRƯỞNG NGÀY 18-01-2009

Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thiên được nâng lên hàng Đan Viện Tự Trị ngày 29-11-2008