PHỤNG VỤ

LỊCH PHỤNG VỤ HỘI DÒNG XI-TÔ THÁNH GIA, NĂM B 2018 - 2019

Tùy nghi chọn bản PDF hay Word để tải xuống

Tìm hiểu Niên Lịch năm Phụng Vụ

Hằng năm vào cuối tháng 11. sang đầu tháng 12. Dương lịch, Gíáo hội Công Giáo bắt đầu năm phụng vụ mới. Đang khi ngày tháng năm dương lịch cũ kết thúc vào ngày 31.12., và năm dương lịch mới bắt đầu từ ngày 01.01.

Lịch Toàn Dòng Xitô, năm B 2017-2018 (bản La ngữ)

Chọn file thích hợp để tải: