PHỤNG VỤ

PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH (Biên tập đầy đủ: Hiền Lâm).

Bản PDF đầy đủ, dùng cho Hội Dòng. Có thể tải xuống và in ra sử dụng ngay.

CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ - PHẦN THƯỜNG NIÊN (Pdf)

Đây là bản CGKPV Phần Thường Niên đầy đủ, được tải lên bằng File PDF.

Tháng cầu hồn: VIẾNG NGHĨA TRANG

(x. SÁCH NGHI THỨC HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA, tr. 200-211)