PHỤNG VỤ

THẦY DÒNG XITÔ (bài hát)Lm. Hoàng Luật, O.Cist

Bài hát Thầy Dòng Xitô, Lm. Hoàng Luật, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy

CD 7 : KINH TÌNH YÊU (Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Linh mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 6 : MẸ TRONG CUỘC ĐỜI(Lm. Ân Đức, O.Cist)

13 Ca khúc về Đức Mẹ của Linh mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 5 : NGỢI CA TÌNH CHÚA(Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Linh mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 4 LỜI TÔI CA (Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Linh mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước