PHỤNG VỤ

CD1 "TÌNH YÊU NHIỆM MẦU" (Hồng Đức)

10 ca khúc của Đan sĩ Hồng Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẩu Khiết Tâm Phước Lý

Các bài hát về Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận. mp3

Ban Phụng Vụ & Thánh Nhạc HD Xi-tô Thánh Gia thực hiện.

CD 1 : XIN TRI ÂN (Lm. Quốc Vũ, O.Cist)

12 Ca khúc của Linh mục Vũ Quốc Bảo, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Lý

CD 3 : KHÚC HÁT MỘT LOÀI HOA (Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Lm. Ân Đức, thuộc Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 2 : CÓ MỘT ĐIỀU (Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Lm. Ân Đức, thuộc Đan viện Xitô Thiên Phước

CD 1 : DẦU CON LÀ AI (Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Linh Mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 5 : LỜI CA MUÔN THUỞ (Lm. Mai Thiện, O. Cist)

12 Ca khúc của Lm. Mai Thiện, Đan viện Thánh Mẫu Phước sơn