Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM B, ĐỪNG SỐNG HAI MẶT VỚI DANH LÀ KI-TÔ HỮU

Mang danh là Ki-tô hữu nhưng không sống chính danh là Ki-tô hữu, đó là “hữu danh mà vô thực”; được gọi là môn đệ của Đức Ki-tô nhưng lại không sống và thực hiện những gì Thầy mình chỉ dạy, đó là “có tiếng mà không có miếng”.

Suy niệm CHÚA NHẬT V MC B

Khi chấp nhận mục nát như hạt giống gieo vào lòng đất với cuộc Vượt Qua trên thập giá, Đức Giêsu đã sống trọn vẹn mầu nhiệm tự huỷ nơi bản thân mình.

Chúa nhật IV Mùa Chay, B: "THẬP GIÁ - TÌNH YÊU CỨU ĐỘ" (M. Đức Minh - Phước Lý)

Yêu - Tin - Sống là ba động từ diễn tả những hành động phải có trong tiến trình đạt tới ơn cứu độ. Tình yêu Thiên Chúa, trước hết được thể hiện qua việc Ngài trao ban Con Một chí ái, Đấng đã dùng thập giá như dấu chỉ biểu lộ tình yêu cứu độ đối với nhân loại.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MC, NĂM B, DẤU LẠ THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH

Việc chúng ta sống Mùa Chay và mùa Phục Sinh trong tinh thần tham dự vào cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu, là dấu lạ của Đức Giêsu được hiện tại hoá qua chúng ta.