Suy Niệm Hằng Ngày

Bài hát: CHUNG LỜI TẠ ƠN

 

Bài hát: CHUNG LỜI TẠ ƠN

Tạ ơn Thiên Chúa trăm năm hồng phúc. 
Biết bao kỳ công, ân huệ Ngài làm. 
Cám ơn cha Tổ phụ thánh đức,
Đã khai sinh chúng con trong ơn gọi Xitô Thánh Gia.