Suy Niệm Hằng Ngày

THI HÀNH Ý MUỐN CỦA CHÚA CHA (Bài suy niệm Thứ 5 tuần I MV) - Mai Thi

Như vậy chỉ có ý Chúa Cha thể hiện trong Tin mừng Đức Giêsu công bố mới là chọn lựa cuối cùng của chúng ta và nếu chúng ta bắt tay thi hành những giáo huấn đó, chúng ta sẽ được phần thưởng lớn lao bảo đảm cho ngôi nhà tâm linh của chúng ta đứng vững như ngôi nhà được xây trên nền đá vững chắc.

THI HÀNH Ý MUỐN CỦA CHÚA CHA

(Bài suy niệm Thứ 5 tuần I MV)

 

Con người là mục đích cuối cùng của công trình tạo dựng, là đối tượng của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Ðấng "muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý" (1Tm  2, 4). Nói cách khác, mục đích của đời người là được nhận biết và yêu mến Thiên Chúa (Ga 17,2-3).

Tận sâu thẳm của tâm hồn con người luôn mang nỗi khát mong Thiên Chúa và chỉ nơi Ngài chúng ta mới tìm được chân lý và hạnh phúc. Nhưng để có được Thiên Chúa, được hạnh phúc và ơn cứu độ, không những chúng ta phải công khai tuyên xưng đức tin bằng lời nhưng quan trọng và cần thiết hơn là việc thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Chúng ta hãy nhìn lên gương vâng phục của Đức Giêsu với Chúa Cha khi Người đến trần gian: chỉ muốn thi hành ý muốn của Chúa Cha trong mọi sự.

Trong lời nguyện hiến tế sau bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha: "Sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận biết Ðấng Cha đã sai đến, là Ðức Giêsu Kitô" (Ga 17, 3). Nhận biết theo Kinh thánh không dừng lại ở cái biết bình thường của lý trí nhưng là yêu mến, cảm nghiệm và dấn thân. Vì thế khi Đức Giêsu nói "nhận biết" đó là một hành động được thi hành trong ba "bổn phận": tin thật trong lòng, xưng ra ngoài miệng và sống điều mình tuyên xưng.

Đức Giêsu đã dạy chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay (Mt 7, 21.24-27): "Không phải hễ ai kêu lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu" (Mt 7, 21); trái lại người môn đệ chân chính là người không chỉ biết nghe, tuyên xưng mà còn phải đem lời Chúa ra thực hành. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh rất dễ hiểu để minh họa cho điều Người rao giảng, rằng nếu chúng ta chỉ nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành thì cũng giống như việc xây nhà trên cát, dễ sụp đổ khi gặp sóng gió, là những thử thách trong cuộc đời. Còn người nào nghe và biết thi hành lời Chúa thì giống như xây nhà trên đá, vững chắc không sụp đổ khi gặp thử thách gian nan.

Mang danh hiệu Kitô hữu, chúng ta không được an phận với đức tin xuông của mình. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra định nghĩa rõ ràng: “Người Kitô hữu là người lắng nghe và thực thi Lời Chúa dạy, chứ không phải là người giữ luật tham dự lễ Chúa Nhật” (http://giesu.net/home/03122015-thu-nam-tuan-i-mua-vong/). Vì vậy thánh Giacôbê đòi hỏi chúng ta những gì hơn cái chúng ta tuyên xưng ngoài môi miệng, đó là những điều kiện tất yếu để xác minh lòng tin tinh tuyền của mình với Thiên Chúa: “Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động;  còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin” (Gc 2, 18). Tắt một lời, tuyên xưng không chưa đủ, phải hơn cả lời tuyên tín xuông nữa, bởi vì: "Đức tin không có việc làm là đức tin chết" (Gcb 2, 17). Cứ nhìn vào cách sống đạo của chúng ta, người khác sẽ biết được mức độ lòng tin của chúng ta như thế nào.

Qua những việc làm cụ thể sẽ nói lên tất cả lòng tin của chúng ta cũng như những lời tuyên tín chúng ta có về Thiên Chúa. Chính Ngôi lời Thiên Chúa - Đức Giêsu Kitô đã thể hiện chân lý đó một cách tuyệt đối khi sống tinh thần vâng phục Chúa Cha: suốt đời chỉ tìm vâng theo ý Cha chứ không tìm ý mình và Người đã vâng lời cho đến chết.

Đối diện với đau khổ và cái chết, Đức Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha những lời này: “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính giờ này mà con đã đến” (Ga 3, 27) và “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cha cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha mà thôi” (Lc 22, 42). Thánh Phaolô đã nói về việc Chúa Giêsu vâng lời một cách lạ lùng, và vâng lời như vậy cho đến chết: “Ngài hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá” (Pl 2, 8).

Trong "Kinh Lạy Cha" chúng ta vẫn đọc: Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Mà ý Thiên Chúa Cha được nói hết nơi Đức Giêsu Kitô khi Người công bố tất cả những gì cần thiết cho ơn cứu độ của con người. Đức Giêsu đã quả quyết với chúng ta: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7, 24). Như vậy chỉ có ý Chúa Cha thể hiện trong Tin mừng Đức Giêsu công bố mới là chọn lựa cuối cùng của chúng ta và nếu chúng ta bắt tay thi hành những giáo huấn đó, chúng ta sẽ được phần thưởng lớn lao bảo đảm cho ngôi nhà tâm linh của chúng ta đứng vững như ngôi nhà được xây trên nền đá vững chắc. Vì vậy sứ điệp lời Chúa cho chúng ta hôm nay là lời mời gọi sống theo giáo huấn của Đức Giêsu trong tinh thần vâng phục và tín thác hoàn toàn nơi Chúa Cha. Nhờ đó chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự bình an, niềm vui và hạnh phúc, cũng là khởi điểm của ơn cứu độ Thiên Chúa hứa cho chúng ta.

 

 Mai Thi