Suy Niệm Hằng Ngày

Chia sẻ Tin Mừng thứ năm tuần XXII Thường Niên (Minh An - Phước Lý)

Vâng lời làm cho con người trở nên cao quý và thu phục lòng người

Suy niệm Tin Mừng tuần XXII Thường Niên, 2016 (Hiền Lâm)

Các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần XXII Thường Niên, 2016

LỜI CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ VỚI LÒNG TÍN THÁC (Bài suy niệm lễ thánh Monica) - Mai Thi

Nếu Thiên Chúa muốn chúng ta kiên trì thì Ngài đích thị là Đấng kiên trì hơn bất cứ ai: Thiên Chúa luôn chờ đợi con người quay trở về với Ngài mặc dù có những thời điểm dường như Ngài vắng bóng. Kinh nghiệm của thánh nữ Monica trở thành lời dạy cho chúng ta cách rõ ràng hơn cả mỗi khi chúng ta ở trong đường hầm tăm tối về lãnh vực thiêng liêng.

Suy niệm Tin Mừng tuần XXI Thường Niên (Hiền Lâm)

Các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần XXI Thường Niên

Suy niệm Lễ thánh Bênado (M.Thiên Bình-Nữ Xitô Vĩnh Phước)

...giữa một thế hệ sa đọa, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống...(Ph. 2,15-16).

Suy niệm Tin Mừng lễ Thánh Bênađô: "MUỐI CHO ĐỜI, ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN" (An Tâm - Phước Vĩnh)

Ướp mặn cho đời. Đó là mang yêu thương của Chúa đến cho mọi người...

SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN XX THƯỜNG NIÊN (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần XX Thường Niên - 2016

NƯỚC TRỜI: THỰC TẠI CAO QUÍ CỦA CON NGƯỜI (Bài suy niệm Thứ 4 tuần XVII) - Mai Thi

Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất Thiên Chúa hứa cho chúng ta là nước trời, là sự sống đời đời. Nước Trời hay Nước Thiên Chúa (Triều Đại Thiên Chúa) là một tình trạng được sống ở trong Thiên Chúa, nơi có sự gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa tự hữu và tồn tại vĩnh viễn, ngoài Thiên Chúa chỉ toàn là giới hạn, bất an và hư mất đời đời.