Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Tin Mừng tuần VII Phục Sinh (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh.

SỐNG THẾ NÀO GIỮA KHOẢNG THỜI GIAN "THẤY", "KHÔNG THẤY" VÀ "LẠI THẤY" (Bài Suy niệm Thứ 5 tuần VI Ps) - Mai Thi

Chúa mời gọi họ hãy tin tưởng. Như thánh Phêrô, chúng con cũng khiêm tốn xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con. Quả vậy, nhờ đức tin, chúng con không thấy cái chết của Chúa là dấu chấm hết tất cả mà là con đường sự sống, con đường đưa chúng con tới hạnh phúc vĩnh cửu.

Suy niệm Tin Mừng tuần VI Phục Sinh (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh.

Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA (Bài Suy niệm Thứ 5 tuần V PS) - Mai Thi

Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu duy nhất, liên kết và trao ban trọn vẹn; khởi đi từ Chúa Cha sang Chúa Con, để rồi Chúa Con lại trao cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho Chúa Con và Chúa Con chuyển giao cho chúng ta là tình yêu tương tác giữa cho và nhận: Như Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy (Ga 15, 9). Và một khi nhận được tình yêu của Chúa, chúng ta lại có nghĩa vụ trao ban cho người anh chị em: yêu tha nhân như chính mình.

SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN V PHỤC SINH (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần V Phục Sinh

VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ (Bài Suy Niệm Thứ 6 tuần IV Ps) - Mai Thi

Khi hiến trao mạng sống cho con người, Đức Giêsu đã trả lại cho chúng ta địa vị làm con Chúa, địa vị mà chúng ta nhận được trước khi tổ tông phạm tội. Mạc khải Kinh Thánh xác nhận Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu độ duy nhất và cũng là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người: Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy (Ga 14, 6)

NÊN THÁNH TRONG BỔN PHẬN CỦA MÌNH (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần IV Ps) - Mai Thi

Tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô-giáo và tiến đến sự trọn lành đức ái (x. LG 40); mọi Kitô hữu đều được kêu mời và có bổn phận nên thánh và nên trọn lành theo bậc sống mình

Suy niệm Tin Mừng tuần IV Phục Sinh (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh