Suy Niệm Hằng Ngày

VÂNG LỜI THIÊN CHÚA: ĐƯỢC HAY MẤT? Bài suy niệm thứ 5 tuần XXII TN (Mai Thi)

chỉ khi nào chúng ta nhìn xa hơn, cao hơn và sâu hơn thì chúng ta mới đọc ra đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy kết quả sau khi mọi sự đã rồi, còn Chúa thì khác, Chúa thấy trước.

CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm Tin Mừng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu tuần XXI Thường Niên

SUY NIỆM TIN MỪNG Ngày 29/06: THÁNH PHÊ-RÔ và PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ (Hiền Lâm)

Thiên Chúa đi tìm con chiên lạc thay vì ở nhà với 99 con chiên không lạc. Thiên Chúa cũng chọn một vị mục tử đã từng lạc lối, nhưng điều quan trọng là: “này Phêrô, một khi anh đã trở lại, anh hãy làm cho anh em vững tin”.

Thứ 6 Tuần Thánh - CON NGƯỜI - Quốc Vũ

Mỗi Kitô hữu đều được Đức Kitô mời gọi bước theo Người, mỗi tu sĩ được mời gọi bước theo Người sát hơn. Với Tin Mừng Nhất Lãm, “theo Chúa” có nghĩa là đi sau Người, bước theo chân Người (Mc 3, 14). Với thánh Gioan, “theo” không còn nguyên nghĩa gốc, nhưng là gắn bó với Chúa bằng tinh thần, tức là tin (Ga 8, 12; 12, 35). Với thánh Phaolô, “theo” là gắn bó, là hiệp thông với Người trên lộ trình qua Thập Giá để tới Phục Sinh. Giáo hội Sơ Khai còn gán thêm một ý nghĩa nữa: “theo” là bắt chước, là theo gương Chúa (Mc 10, 32; Ga 13, 34; 1Cr 11, 1).