TẢN MẠN

CON ĐƯỜNG KHÔNG BIÊN GIỚI - SUY NIỆM THỨ 7 TUẦN THÁNH

Chúng ta hãy cùng với Đức Giêsu thực hiện con đường không biên giới “Đến Với Muôn Dân” loan báo Tin Mừng: Chúa đã chết và đã sống lại ! Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất cho nhân loại được sống hạnh phúc đời đời.