TẢN MẠN

Khó tìm...

Lòng con vàng bạc chất đầy...
Bao nhiêu cửa ngõ bít dầy đam mê...
Bên ngoài, Chúa đứng: mỏi ghê...
Khó tìm một chỗ, ôi tê tái lòng !.   (ĐLĐ-2015)