TẢN MẠN

TÌNH CHA ẤM ÁP NHƯ VẦNG THÁI DƯƠNG

Cha là chỗ dựa duy nhất đời con