TẢN MẠN

TRƯỚC DI ẢNH NGƯỜI QUÁ CỐ

Rồi một ngày không xa cũng sẽ đến phiên khép mình lặng lẽ trong quan tài buồn thảm